EU:S GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR ÄR INTE VALBARA

Idag har jag röstat i LIBE-utskottet i Europaparlamentet. Omröstningen handlar om ett betänkande rörande rättsstatsutvecklingen i Ungern. I betänkandet ber Europaparlamentet att medlemsländerna fullföljer det så kallade artikel 7-förfarandet som startades mot Ungern redan förra mandatperioden. En stark signal om vikten av EU:s grundläggande värden.

Ett artikel 7-förfarande är ett verktyg inom EU som kan inledas mot en medlemsstat som allvarligt åsidosätter unionens grundläggande värden, såsom demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Fullt ut genomfört kan övriga medlemsländer besluta om att tillfälligt upphäva vissa rättigheter som den berörda medlemsstaten har, exempelvis rösträtt i ministerrådet.

Från min och Kristdemokraternas sida är det solklart att EU är ett värderingssamarbete. De grundläggande principerna som unionen bildats på är inte valbara för länder så länge de är medlemmar i EU. Om vi med trovärdighet ska ställa krav på demokrati och rättsstat i länder utanför unionen måste vi naturligtvis se till att dessa värderingar respekteras också inom EU. Det är därför en trovärdighetsfråga för hela europasamarbetet.