FRAMGÅNG: HÅRDA EU-KRAV PÅ BOSNIEN OM BEHANDLINGEN AV FUNKTIONSNEDSATTA


Nyligen antog Europaparlamentet sitt årliga utlåtande om Bosnien och Hercegovina.

Bosnien är ett av de länder på västra Balkan som hoppas kunna bli medlem i EU i framtiden.

Det är såklart lovvärt då vägen mot ett EU-medlemskap för med sig krav och åtaganden som är positivt för folken i Bosnien.

Situationen för personer med funktionsnedsättning i Bosnien är minst sagt undermålig. De placeras på institutioner, och många förnekas sin rättskapacitet, det vill säga rättigheten att exempelvis äga egendom. Diskriminering i vård och stöd är utbredd och ofta prioriteras personer med krigsrelaterade funktionshinder framför andra.

Så får det inte gå till i något land. Därför är det bra att Bosnien vill bli medlem i EU. För det betyder att EU kan ställa krav. Och vårt första och viktigaste krav handlar såklart om mänskliga fri- och rättigheter: alla medborgare förtjänar ett värdigt liv.

I vår årliga rapport om Bosnien har jag skrivit och lyckas få majoritet för en paragraf med krav om behandlingen av funktionsnedsatta. Detta är givetvis en stor seger för mig, men framför allt en seger för dem som lever med en funktionsnedsättning i Bosnien.

Det ska inte råda någon som helst tvekan: länder som inte respekterar alla medborgares mänskliga fri- och rättigheter och behandlar hela sin befolkning med värdighet är inte välkomna i EU.

🇧🇦 Rapporten i sin helhet kan du läsa här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0317_SV.html

Ordalydelsen i min paragraf lyder:
41. Europaparlamentet uppmuntrar Bosnien och Hercegovina att intensifiera arbetet för att skydda personer med funktionsnedsättning och utarbeta och anta en strategi för avinstitutionalisering, för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan leva ett anständigt liv. Parlamentet fördömer att lagstiftningen tillåter att personer med funktionsnedsättning berövas sin rättskapacitet, vilket är en tydlig kränkning av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – som landet har anslutit sig till. Parlamentet fördömer diskriminering i samband med stöd till funktionsnedsättning, såsom prioriteringen av personer med krigsrelaterad funktionsnedsättning.