DET MÅSTE BLI SLUT PÅ SEXUELLT VÅLD MOT BARN I VÄPNADE KONFLIKTER

Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig, en situation där barn är särskilt utsatta. Detta fasansfulla faktum är extra viktigt att uppmärksamma idag på den internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt.

Idag bor 426 miljoner barn i konfliktområden, varav 72 miljoner år 2019 bodde inom fem mil från konflikter där väpnade grupper eller styrkor gjorde sig skyldiga till sexuellt våld mot barn. Detta att jämföra med år 1990, då denna siffra var 8,5 miljoner.

Med anledning av denna utveckling skickade jag tillsammans med ett antal andra europarlamentariker häromsistens en skriftlig fråga till EU-kommissionen angående sexuellt våld som ett krigsvapen. Vi frågade kommissionen hur man ämnar ta itu med orsakerna och bekämpa straffriheten, liksom hur man avser stödja icke-statliga organisationer som är verksamma på området.

Kommissionens svarade att de arbetar med nolltolerans mot sexuellt våld mot barn, i synnerhet i väpnade konflikter. Utöver det ämnar man fortsätta sina ansträngningar för att öka tryggheten och säkerheten för biståndsarbetare i väpnade konflikter, så de kan utföra sitt viktiga arbete.

De aktörer som använder sig av sexuellt våld som ett krigsvapen gör det för att förstöra hela samhällen. Sådana handlingar utsätter inte bara offren för stigma och trauma, utan de skapar en stor instabilitet i familjer, byar och samhället i stort. Det är ett säkerhetshot som gör det betydligt svårare att skapa en långvarig fred.

Övergreppen måste få ett slut, för alla drabbades skull.