”NEJ” TILL ANSVARSFRIHET FÖR EU:S GRÄNSPOLISMYNDIGHET

Igår röstade Europaparlamentet om ansvarsfrihet för EU:s samtliga institutioner, myndigheter och gemensamma företag. Därmed avslutades den granskningsprocess som pågått under ett års tid, en process som leds av Europeiska revisionsrätten under översyn av Europaparlamentets budgetkontrollutskott, där jag är ersättare.

Den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex, ansvarar för bevakningen av EU:s yttre gräns. Myndigheten har ett mycket viktigt uppdrag som handlar om att bistå de nationella myndigheterna i bekämpandet av människosmuggling och otillåten gränspassage.

Tyvärr finns det saker som pekar på att allt inte står rätt till med Frontex. Därför har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf, inlett en utredning om missförhållanden. Det gäller dyra fester, anklagelser om trakasserier och misskötsel i samband med rekryteringar. Men framför allt gäller det de många larmrapporter som pekar ut Frontex som ansvarig för ”pushbacks” av migranter.

Att stoppa eventuella asylsökande från att ta sig iland är olagligt enligt internationell rätt. Det måste Frontex förhålla sig till. För mig är det av yttersta vikt att EU upprätthåller en ordnad, human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Och den ska ske inom lagens ramar.

Därför välkomnar jag Olafs utredning. I väntan på den är det enda rätta beslutet att avvakta med att bevilja ansvarsfrihet för Frontex, och skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle.