Fler familjecentraler!

Sambandet mellan barns hälsa och föräldrarnas ekonomiska, sociala och psykiska situation är tydligt. Kristdemokraterna vill därför att det förebyggande folkhälsoarbetet ska inriktas på att tidigt identifiera barn och ungdomar i riskzonen och att stödja utsatta familjer. För detta arbete krävs en helhetssyn och ett nära samarbete mellan till exempel mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst, något som …