EU:S STRATEGI FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LÄMNAR EN DEL ATT ÖNSKA

Det är bra att EU-kommissionen nyligen släppte en ny strategi för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att EU belyser funktionsnedsattas situation och att vi dessutom höjer kraven på medlemsländerna i dessa frågor. Kommissionens viktigaste ståndpunkt är att EU ska verka för avinstitutionalisering. Med andra ord att personer med funktionsnedsättning inte ska förpassas till ett …

VARJE DAG MÅSTE VARA EN FUNKTIONSHINDERDAG

Det är så viktigt att se alla människor och deras unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Att inse att alla äger den mänskliga rättigheten att ha ett självbestämmande i sitt eget liv. Men dessvärre är självbestämmandet obefintligt för många personer med funktionsnedsättning i Sverige idag. Samhällets stöd brister och detta måste uppmärksammas och bekämpas varje …

LIBERALA LUFTSLOTT OM DEN PERSONLIGA ASSISTANSEN

I en replik på min artikel om LSS (se nedan) lägger Bengt Eliasson (L) fram en rad bra förslag för att förbättra den personliga assistansen. Att stoppa minutjakten, se hela behovet som assistansgrundande och att helt slopa opåkallade och onödiga omprövningar är alldeles nödvändiga åtgärder. Problemet med Liberalernas åtgärdsförslag är dock inte innehållet, utan att …

Samhället misslyckades med att skydda de mest sårbara – Inrätta en utredningskommitté!

Det råder inget tvivel om att samhällets mest sårbara, de redan utsatta grupperna, har drabbats hårdast av pandemin. Det värsta tänkbara hände: Smittan tog sig in på vård- och omsorgsboenden. Samhällen i Europa misslyckades med att skydda sina mest sårbara medborgare. Flera länder vittnar om att en stor del av såväl dödsfall som smittade av …

GRUNDINTENTIONEN I LSS ÄR ELIMINERAD

Måttet har varit rågat länge, men Försäkringskassans nya striktare vägledning kring vad som anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien var spiken i kistan. Nu dras snaran av myndighetsbedömningar som begränsar livet för personer med funktionsnedsättning åt ytterligare. När rätten urholkas, måste vi beslutsfattare agera för att säkerställa att den som har behov av …

ALLA KAN BLI MER ÄN SIN SVAGHET

I veckan hade jag glädjen att inviga den första kongressen för European Patient Forum, som hölls i Bryssel. Jag talade om Europaparlamentets roll, och varför identiteten som patient eller funktionsnedsatt blir mindre viktigt ju mer av rätt stöd som man får.